Handla nu

Riskbeskrivning

Innan du (vår kund och/eller potentiell kund) ansöker om ett handelskonto inom IQOption Europe Ltd ("företaget") och börjar handla på de finansiella marknaderna, var god granska listan nedan över riskerna i samband med Regler & villkor.

 1. Introduktion

  Riskupplysningen är skriven i enlighet med lagarna för investeringstjänstdirektivet (Provision of Investment Services), utövandet av investeringsaktiviteter (Exercise of Investment Activities), driften för reglerade marknader och relaterade frågor (Operation of Regulated Markets and Other Related Matters Law), lag 144(I)2007 och syftar till att informera dig om de allmänna riskerna som existerar inom handelsverksamheten på vår webbplats och genom handel med finansiella instrument som erbjuds av företaget. Du måste förstå att dessa risker innebär en chans att förlora pengar under handeln. Denna upplysning är informativ och skall inte betraktas som en lista över alla möjliga risker.

  Handel med binära optioner är MYCKET SPEKULATIVT OCH HÖGST RISKABELT och kan innebära en risk för förlust av alla dina investeringar. Binära optioner är kategoriserat som ett hög-risk komplex finansiellt instrument och är inte lämpligt för alla medlemmar av allmänheten utan endast för investerare som:

  • villig att anta de ekonomiska, juridiska och andra riskerna som är involverade. Du bör vara medveten om riskerna med handel i binära optioner och kunna anta sådana risker.
   kan anta ekonomiskt total förlust av hela investeringsbeloppet med hänsyn till den personliga ekonomin inklusive resurser och skyldigheter. besitter lämplig nivå av erfarenhet eller kunskap inom binär optionshandel. Under verifieringsprocessen av ditt konto kommer bolaget att tillämpa ett lämplighetstest på den information som du gett. Om, baserat på denna information, företaget bedömer att du inte besitter lämplig nivå av erfarenhet eller kunskap kommer du att informeras som detta och måste förstå och acceptera alla tillhörande risker om du väljer att fortsätta processen med att öppna ett handelskonto eller acceptera och använda bonusen.
 2. 1. Risker inom handeln av binära optioner

  Binära optioner är ett finansiellt derivatinstrument, vilket innebär att dess värde härrör från prestandan av de underliggande tillgångarna/marknaderna. Det är därför viktigt att du förstår riskerna som är förknippade med handel av den relevanta underliggande tillgången/marknaden eftersom skiftningar i prestandan av den underliggande tillgången/marknaden kommer att påverka lönsamheten av din handel.

  Information om binära optioners tidigare prestanda garanterar inte samma omständigheter av dess nuvarande och/eller framtida prestanda. Användning av historisk data leder inte till säker prognos.

  Handel av binära optioner kan äventyra ditt kapital. Binära optioner är kategoriserat som hög-risk komplexa finansiella instrument och kan leda till att du förlorar hela eller delar av det investerade beloppet. Handel av binära optioner är inte passande för alla investerare. De investeringsbeslut som du tar är föremål för olika marknader och valutor samt ekonomiska, politiska och affärsrisker, osv. och kommer inte nödvändigtvis att vara lönsamma. Du godkänner och accepterar utan förbehåll att värdet av investeringarna i finansiella instrument kan skifta uppåt eller nedåt. Du godkänner och accepterar utan förbehåll att det existerar en betydande risk för att ådras av förluster och skador till följd av köp eller försäljning av alla finansiella instrument och bekräftar din avsikt att ta sådana risker.

  Företaget kommer inte att tillhandahålla dig några investeringsrekommendationer eller råd direkt eller indirekt i samband med handel av binära optioner och du bekräftar att de tjänster som tillhandahålls av oss inte inkluderar investeringsrådgivning. Detta inkluderar vägledning i förhållande till underliggande tillgångar, marknaden eller särskilda handelsstrategier.

  Du bör observera att företaget kan ibland tillhandahålla dig användbar information om relaterbara ämnen som är skapade av tredje part MEN att företaget inte godkänner eller stödjer denna information eller dessa verktyg. Sådan information kan vara vägledande för handelstrender eller handelsmöjligheter och du måste förstå att genom att vidta åtgärder till följd av sådan(a) information/verktyg accepterar och förstår du att det kan orsaka förlust av hela ditt kapital. Vi accepterar inte ansvar för sådana eventuella förluster till följd av åtgärder som du vidtagit baserat på information och/eller verktyg som skapats av tredje part.

  Företaget kan även erbjuda, på eget gottfinnande, information, nyheter, marknadskommentarer eller annan information via sin webbplats, ombud eller plattform men när den gör så är det underförstått att informationen tillhandahålls enbart för att göra det möjligt för dig att ta dina egna investeringsbeslut och utgörs inte för investeringsrådgivning. Du accepterar att du är ensam ansvarig för all handel du gör och att varje transaktion som du begår görs så baserat på ditt eget omdöme.

  Marknadsrisk: På grund av den höga volatiliteten på marknaden kan handelspriserna på de flesta finansiella instrument variera avsevärt under dagens lopp och kan ge dig såväl vinst som förlust. De finansiella instrumenten med volatila prisskiftningar bör övervägas noggrant eftersom de innebär en större risk för förlust. Priserna kan variera på grund av förändringar i marknadsförhållanden som är bortom din och företagets kontroll och det kanske inte är möjligt att utföra handel på uppgivna priser vilket resulterar i förluster. Volatiliteten på marknaden kan påverkas av, men är inte begränsat till, ändringar i tillgång & efterfrågan, nationell & internationell politik, geopolitisk instabilitet och ekonomiska/politiska händelser eller offentliggöranden.

  Likviditetsrisk: Detta är den finansiella risken för en viss tidsperiod när en underliggande tillgång inte kan handlas tillräckligt snabbt på marknaden utan att påverka marknadspriset. Du måste erkänna att vissa produkter som erbjuds av företaget kan lida av likviditetspåfrestningar på grund av ogynnsamma marknadsvillkor och på grund av detta kan tillgången vara volatil och ha en högre riskgrad. Volatiliteten kan återspeglas i en större spridning mellan SÄLJ- och KÖP-kurserna, vilket resulterar i en förändring av produktpriset.

  OTC-/motpartsrisk: binära optioner som erbjuds av företaget är "over-the-counter" (OTC) eller handlas utanför börsen. Detta innebär att handeln sker direkt mellan två parter utan kontroll av någon handelsbörs. Företaget anger villkoren för handel enligt dess skyldigheter att tillhandahålla bästa utförande för våra kunder. OTC-/motpartsrisken är risken för att derivattransaktionen kanske inte stängs ute från en öppen position eftersom det inte finns någon handelsmarknad. Priserna fastställs av återförsäljare vilket gör det svårt att säkerställa en rättvis prissättning för att bedöma exponeringsrisken.

  Valutakursrisk: Om ett finansiellt instrument handlas i annan valuta än ditt kontos valuta kan ändringar i valutakursen påverka transaktionsvärdet negativt, vilket resulterar i ekonomiska förluster.

 3. 2. Tekniska risker

  1. Vi ansvarar inte för ekonomiska förluster till följd av brister, funktionsfel, avbrott, bortkoppling eller illvillig användning av information, kommunikation, elektricitet, elektroniska eller andra system, som inte resulterar från grov vårdslöshet eller uppsåtligt av företaget.
  2. När du arbetar med kundterminalen antar du riskerna förknippade med:
   Brister i din utrustning, programvara och anslutning; Fel i din terminals kundinställningar;
   Brister att uppdatera din version av kundterminalen i god tid Brister att följa instruktionerna för användning av kundterminalen.
   Vi ansvarar inte för driftfel av kundterminalen och kommer inte att kompensera förluster till följd av driftfel av kundterminalen.
   Du måste förstå att alla tredje-part attacker mot företagets system som resulterar i störningar av tjänster eller förlust av medel inte är företagets ansvar och att företaget inte kommer att kompensera för resulterande förluster.
   Företaget garanterar att vidta alla rimliga åtgärder för att avleda sådana attacker och ge dig en säker och smidig handelsupplevelse.
  3. Du måste förstå att när du utför transaktioner via telefon kan du uppleva svårigheter nå fram till en operatör, särskilt under högomsättningstider.
  4. Du måste förstå att den okrypterad informationen som överförs via e-post inte är skyddad från obehörig åtkomst.
  5. Du kan drabbas av ekonomiska förluster till följd av uppkomst av ovannämnda risker och att du förstår att du är ansvarig för alla relaterade förluster som du kan lida, förutsatt att dessa inte beror på företagets grova vårdslöshet eller uppsåtlighet.
 4. 3. Onormala marknadsrisker

  1. Du accepterar att om marknadsförhållandena blir onormala kan tidsperioden öka för att behandla din beställning och/eller instruktioner. Dessutom godkänner du att beställningar kanske inte verkställs till uppgivna priser och det finns en chans att de kanske inte alls verkställs.
  2. Onormala marknadsförhållanden inkluderar men begränsas inte till: stunder av snabba prisskiftningar, ökningar eller sänkningar i en och samma börshandelssession till sådan utsträckning att, enligt reglerna inom den relevanta börsen, handeln avbryts eller begränsas eller att det uppstår bristande likviditet eller att detta kan inträffa vid öppnandet av handelssessioner.
 5. 4. Risker associerade med lagarna inom olika regeringar

  1. Du tar även ansvar för handel och icke-handel som utförs inom länder där de är begränsade eller förbjudna enligt lag.
  2. Lagar för finansiell handel och kontrakt kan vara olika i hela världen. Det är din skyldighet att se till att användningen av våra tjänster är helt kompatibel med alla lagar, förordningar eller direktiv som är tillämpligt i ditt hemland.
  3. Förmågan att komma åt vår hemsida eller någon relaterad webbplats som finns länkad på vår hemsida betyder inte att våra tjänster eller all relaterad verksamhet är lagliga enligt lagarna i ditt hemland. Dessa tjänster ska inte användas av någon i en jurisdiktion där dessa tjänster inte är auktoriserade eller olagliga. Alla användare är skyldiga och ansvariga för att kontrollera handelsbestämmelserna som är direkt eller indirekt relaterade till binära optioner i deras respektive länder innan man registrerar sig på vår handelsplattform.
 6. 5. Risker associerade med handelsplattformen

  1. Alla dina instruktioner skickas till vår server och bearbetas i ordning. Därför kan du inte skicka ytterligare en beställning förrän din föregående beställning har utförts. Om en ytterligare beställning tas emot innan den första har bearbetats kommer den andra beställningen att avvisas. Du ansvarar för alla oplanerade handelsaktiviteter som kanske utförs om du skickar om en beställning innan du meddelats om resultatet av den första beställningen.
  2. Du måste förstå att stänga beställningsfönstret eller positionsfönstret betyder inte att en inskickad beställning har avbrutits.
  3. Du bekräftar att endast de offerter som mottagits från vår server är gällande. Om det uppstår ett problem i anslutningen mellan din kundterminal och vår server kan du hämta olevererade citatdata från kundterminalens citat databas.
 7. 6. Kommunikationsrisker

  1. Du måste förstå risken med att information som skickas via okrypterad e-post kan nås av obehöriga.
  2. Vi ansvarar inte för ekonomiska förluster som uppstår från försenande eller bristande mottagande av ett företagsmeddelande.
  3. Du ansvarar för säkerheten av verifieringsuppgifter för ditt personliga område samt handelskonton och konfidentiell information som vi skickar till dig. Vi ansvarar inte för ekonomiska förluster som uppstår från ditt utlämnande av denna information till tredje part.
 8. 7. Force majeure-händelser

  1. Vi ansvarar inte för ekonomiska förluster som härrör från force majeure-händelser. Dessa händelser är extrema och oemotståndliga omständigheter som är oberoende av avtalsdeltagarnas vilja och åtgärder och kan inte förutses, förhindras eller elimineras, inklusive men inte begränsat till, naturkatastrofer, bränder, konstgjorda olyckor och katastrofer, nödsituationer på allmän infrastruktur och försörjningsledningar, DDOS-attacker, upplopp, militära aktioner, terroristattacker, uppror, oroligheter, strejker och rättsakter av stats- och lokalmyndigheter.
 9. 8. Tredje-partsrisker

  1. Det är förstått att vi snabbt kommer att placera alla medel som erhållits från kunder till en eller flera separata konton (betecknas som 'kundkonton') inom tillförlitliga finansiella institut i Cypern eller EES såsom reglerade kreditinstitut eller en bank. Det bör noteras att fastän vi kommer att visa tillbörlig skicklighet, omsorg och aktsamhet (i enlighet med tillämpliga lagar) när vi väljer den finansiella institutionen där dina pengar kommer att placeras accepterar företaget inte något ansvar för omständigheter bortom vår kontroll och accepterar därför inte något ansvar för eventuellt resulterande förluster till dig till följd av insolvens eller andra jämförbara förfaranden eller fel i den finansiella institution där din pengar kommer att förvaras.
  2. Den finansiella institutionen där separata kundmedel hålls kan befinna sig inom Cypern eller inom EES. Det bör noteras att den tillämpliga lagstiftningen som gäller för finansiella institut utanför Cypern (men inom EES) kan vara olika från den tillämpliga lagstiftningen i Cypern. I händelse av insolvens kan dina pengar behandlas annorlunda än behandling som vanligtvis gäller för medel i separata konton i Cypern.
  3. Den finansiella institutionen som vi kommer att skicka dina pengar till kan förvara dem på ett samlingskonto. Därav, i händelse av insolvens eller annat jämförbart förfarande relaterat till den finansiella institutionen, kan vi bara ha en oförsäkrad fordran mot den finansiella institutionen för din räkning och du kommer att utsättas för risken att de pengar som vi mottagit från det finansiella institutet är otillräckligt för att tillfredsställa dina anspråk.
  4. Det är förstått att vi inte utför inte dina beställningar på ett eget konto basis, dvs. som huvudman till huvudman mot dig; vi tar emot och sedan överför och utför dina beställningar med en tredje part (likviditetsgarant). I händelse av att likviditetsgaranten skulle ha bristande likviditet efter en framgångsrik beställning från kunden kommer vi inte sedimentera transaktionen åt dig genom att betala dig beloppsskillnaden. För mer information, hänvisa till vår 'Policy för bästa utförande'.
 10. 9. Intressekonflikter

  1. När vi har dig som kund kan våra medarbetare, relevanta personer eller andra som är kopplade till oss ha ett intresse, relation eller arrangemang som är i konflikt med ditt intresse som vår kund.
  2. Som fortsättning från ovanstående punkt kan följande förekomster ge upphov till intressekonflikter som medför väsentlig risk för skada till en eller flera kunder till följd av tillhandahållandet av investeringstjänster:
   Vi kanske utför dina beställningar med enheter som tillhör vårt företag där intäkterna av dessa enheter genereras till stor del från dina handelsförluster; Vi kanske tar emot eller betalar incitament till eller från tredje part på grund av remisser av nya kunder eller kundes handel.
  3. För mer information, hänvisa till vår 'Intressekonfliktspolicy'.
 11. 10. Ersättningsfonden för investerare

  1. Företaget deltar och är medlem i Ersättningsfonden för investerare som täcker klienter med värdepappersföretag som regleras i Republiken Cypern. Anspråk från täckta kunder mot företaget kan kompenseras genom Ersättningsfonden för investerare när företaget inte är kapabelt att uppfylla sina finansiella åtaganden. Ersättningen ska inte överstiga tjugo tusen euro (€20.000) för varje direkt berättigad kund. För mer information, hänvisa till vår 'Investerares kompensationsfond'.
 12. 11. Inga vinstgarantier

  1. Vi kan inte:
   1. Erbjuda garantier för vinster eller undvika förluster när du handlar med binära optioner.
   2. Erbjuda garantier för ditt handelskontos framtida prestanda
   3. Erbjuda garantier för någon särskild prestandanivå eller garantera att dina investeringsbeslut och strategier kommer att ge vinst eller ekonomisk vinning.
  2. Du får inga sådana garantier från oss eller från några av våra dotterbolag eller representanter.
Lösenordet har återställts och din nya information har skickats till din e-post
Stänga
 • Logga in
 • Registrera
Förnamn
Efternamn
E-mail
Lösenord
(2) tvåstegsverifiering
Använd enheten för att kunna logga in på ditt konto
Ange verifieringskoden
Ett textmeddelande med en verifieringskod har precis sänts till
Ange den sex-siffriga koden
Du kan skicka koden i:
Har du inte fått koden ännu?
Återsänd koden
Inloggning misslyckades
Du kan gå in i:
E-mail
Kundsupport
Chatta med en operatör
+44 2033187173
telefonsupport
Varje dag, dygnet runt
+44 2033187173