Handla nu

Policy för genomförande av order

Efter genomförandet av direktivet om marknader i finansiella instrument (MiFID) och i enlighet med bestämmelserna i investeringstjänsterna, utövning av investeringsverksamhet, driften av reglerade marknader och annan relaterad lag från 2007 (L144 (I), 2007), IQ Option Europe Ltd (nedan kallat "företaget") är skyldig att upprätta och tillhandahålla sina kunder och potentiella kunder en policy för genomförande av order (nedan kallad "Policy") och vidta alla rimliga steg för att uppnå bästa möjliga resultat (eller "bästa genomförandet") på uppdrag av sina kunder.

Denna policy ingår i företagets villkor.

Genom att öppna ett IQ Option handelskonto erkänner du att de finansiella instrument som erbjuds av företaget handlas över disken och därmed godkänner du att dina ordrar kommer att genomföras utanför en reglerad börs (t.ex. licensierad europeisk börs) eller multilateral handelsanläggning (t.ex. European Financial Trading System).

Om denna policy hänvisar till finansiella instrument ska det betyda att företagets samtliga produkter inkluderas (som anges nedan).

 1. 1. Tillämpningsområde

  Företagets policy för genomförande av ordrar gäller både detaljhandels- och professionella kunder men inte kvalificerade motparter. För mer information, se Meddelande om kundkategorisering.

  Företaget tillhandahåller mottagning, överföring och genomförande av kunders ordrar när det gäller följande finansiella instrument:

  • Digitala optionskontrakt i aktier, råvaror, index och valutapar;
  • Kontrakt för skillnader (CFDer) i aktieoptioner, råvaror och valutapar.

  Endast företaget avgör vilka typer av finansiella instrument som ska ställas till förfogande.

  Det är underförstått att handeln endast genomförs hos bolaget via online handelsplattformen och att företaget inte underlättar telefonbeställningar eller handel personligen, dvs. att all handelsverksamhet är 100% automatiserad. Företaget registrerar automatiskt alla ordrar och fördelar dem i sekventiell ordning, vilket säkerställer ett rättvist och snabbt genomförande.

  Företaget publicerar live-streaming-priser via sin handelsplattform till vilka de finansiella instrumenten som erbjuds kan handlas eftersom de tas emot från genomförandets plats.

  All information om genomförda affärer är omedelbart tillgänglig på din plattform och din vinst och förlust för en tillhörande avslutad handel visas i saldot på ditt handelskonto.

  Denna policy säkerställer överensstämmelse med företagets skyldighet att genomföra ordrar med villkor som är mest gynnsamma för kunderna.

 2. 2. Bästa faktorer och kriterier för genomförande

  Vid mottagande och överföring av kundens ordrar för genomförande av tredje part tar företaget hänsyn till följande "faktorer för genomförande" för att uppnå bästa möjliga resultat åt sina kunder:

  • Pris
  • Kostnader
  • Hastigheten och sannolikheten för genomförande och uppgörelse
  • Storlek och natur
  • Marknadsförhållanden och variationer
  • Alla andra eventuella överväganden som är relevanta för genomförandet av ordern.

  Pris och kostnader är vanligtvis av stor relativ betydelse för att uppnå bästa möjliga resultat.

  I vissa situationer kan "kriterier för genomföranden" lämpligen fastställa att faktorer för genomföranden har större betydelse när det gäller att åstadkomma bästa möjliga resultat för kunden. Företaget ska bestämma den relativa betydelsen av faktorerna för genomföranden genom att ta hänsyn till följande kriterier för genomföranden:

  • Kunden, inklusive kategoriseringen av kunden som privatkund eller professionell
  • Kundens order
  • Finansiella instrument som ordern gäller, och
  • Genomförande platser dit ordern kan styras.

  För privatkunder ska det bästa möjliga resultatet bestämmas med tanke på det totala beloppet som representerar priset på det finansiella instrumentet och kostnaderna för genomförandet, vilket ska omfatta alla kostnader som uppstått från kunden direkt relaterade till genomförandet av ordern och andra avgifter som betalats till tredje part som är involverade i genomförandet av ordern.

 3. 3. Kontrakt för kunder som handlar i digitala optioner

  Pris: Företaget kommer att citera ett pris till vilket kunden kan öppna en order. Priserna för en särskild option beräknas genom att hänvisa till köp- och säljkurser för relevanta underliggande finansiella instrument och kan hittas på företagets handelsplattform.

  Priser kommer att erhållas från respekterade tredje partens prismatare och tillhandahålls av företagets genomförande plats (se nedan). Priser uppdateras så ofta teknologi- och kommunikationsbegränsningar tillåter.

  Företaget försäkrar att kunden kommer att få det bästa priset genom att garantera att beräkningen av citerat pris görs med hänvisning och jämförelse till en rad underliggande leverantörer och datakällor. Företaget försäkrar dessutom att man kommer övervaka genomförande plats(er) kontinuerligt och granska prestandan årligen för att bekräfta att relevanta och konkurrenskraftiga priser erbjuds.

  Observera att trots rimliga åtgärder vidtas för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder kan företaget inte garantera vid genomförandet av ordrarna att de erbjudna priserna kommer att vara mer gynnsamma än priser som erbjuds någon annanstans.

  Under vissa handelsförhållanden bör kunden observera att det kan vara omöjligt att genomföra en order för det önskade priset. I sådana fall förbehåller sig företaget rätten att genomföra ordern till första tillgängliga pris. Sådant kan inträffa under tider med hög volatilitet på marknaden och prisfluktuationer, t.ex. när priset på en tillgång stiger eller sjunker under en handelsperiod i en sådan utsträckning att handeln enligt reglerna för den relevanta börsen upphävs eller begränsas. De tillgängliga priserna tillhandahållna av genomförande platsen beräknas som (köp+sälj)/2 t.ex. genomsnittet på köp- och säljpriserna.

  Kostnader: Inga provisioner eller finansavgifter tas ut av företaget för handel i digitala optionskontrakt.

  Företaget förbehåller sig rätten att, när som helst, tillämpa sådana avgifter i framtiden utan förvarning till kunden. Sådant meddelande kan sändas personligen till kunden och/eller publiceras på företagets webbsida under allmänna avgifter. Om företaget vid något tillfälle bestämmer sig för att inte ta ut några avgifter betyder inte det att företaget avstår sig sina rättigheter att tillämpa dem i framtiden.

  Genomförandets hastighet: Företaget genomför inte kundens ordrar som huvudansvarig till huvudansvarig mot kunden, t.ex. att företaget inte är genomförande platsen (som beskrivs i kommissionens direktiv 2006/73/EC om genomförande av MiFID) för genomförande av kundens order. Företaget arrangerar genomförande av kunders ordrar med genomförande plats (se nedan).

  Företaget strävar att erbjuda genomföranden i hög hastighet men under vissa omständigheter, till exempel vid låg internethastighet eller marknadsvolatilitet, representerar kanske inte det noterade priset det underliggande marknadspriset och kan leda till att kunden placerar sin order med en försening som kan leda till att ordern genomförs till ett bättre eller sämre pris än det som erbjuds av företaget.

  Sannolikhet av genomförande: Företaget arrangerar för genomförande av kundordrar med genomförande plats, därför kan genomförande vara svårt ibland. Sannolikhet av genomförande beror på tillgänglighet av priser hos genomförande plats(er). I vissa situationer kan det vara omöjligt att arrangera en order för genomförande under onormala förhållanden. Detta kan förekomma, men är inte begränsat till, följande exempel: över natten, under nyhetsstunder, öppnandet av handelssessioner, volatila marknader (då priser kan väsentligt röra sig upp eller ned och ifrån angivna priser), vid snabba prissvängningar, då det inte finns tillräcklig likviditet för genomförande av den specifika volymen till det angivna priset eller när en force majeure händelse har skett.

  Om företaget inte kan genomföra en order i relation till pris eller volym eller för någon annan anledning ska ordern genomföras till första tillgängliga pris eller inte genomförd alls. Observera dessutom att företaget har rättigheten att när som helst och på eget gottfinnande, utan förvarning eller förklaring till kunden, neka eller vägra att överföra eller arrangera genomförandet av vilken order eller begäran som helst från kunden under förhållanden som beskrivs i villkoren.

  Företaget accepterar inga ordrar utanför marknadens öppettimmar för det underliggande finansiella instrumentet.

  Sannolikhet för uppgörelse: Företaget ska fortgå till uppgörelse av alla transaktioner efter genomförande av sådana transaktioner. Optioner som tillhandahålls av företaget involverar inte leverans av underliggande tillgång så de uppgörs inte fysiskt som till exempel när kunden köper aktier. Alla optioner betalas ut i kontanter.

  Företaget ska fortgå till uppgörelse av alla transaktioner efter genomförande och/eller utgångstiden för den specifika transaktionen.

  Orderns storlek: Alla ordrar placeras i penningvärde. Kunden kan placera ordrar så länge de har tillräckligt mycket medel på sitt IQ Options handelskonto. Den minsta möjliga ordern kan variera beroende på option. Var god hänvisa till företagets handelsplattform för minsta så väl som största värdet på ordrar för individuella optioner.

  Om kunden vill genomföra en stor order kan priserna ibland bli mindre gynnsamma. Företaget förbehåller sig rätten att avböja ordrar om storleken är stor och inte kan fyllas av företaget.

  Marknadspåverkan: Vissa faktorer kan snabbt påverka priset på det underliggande instrumentet/produkten från vilket företagets angivna pris härrör och kan även påverka andra faktorer som anges här. Företaget kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder.

  Företaget anser inte att listan ovan är uttömmande och ovanstående faktorers ordning ska inte betraktas som en prioriteringsfaktor.

  Olika sorters optioner: Företaget erbjuder följande sorters optioner på sin plattform:

  • Turbo: Optioner med utgångstid på mindre än 5 minuter
  • Binära: Optioner med utgångstid från 15 minuter

  Ytterligare information kan hittas på företagets handelsplattform.

  Typer av ordrar: Kunden kan ge instruktioner att genomföra eller inleda handel med företaget genom en marknadsorder (handelsförfrågan) där kunden ger instruktioner att omedelbart köpa eller sälja till bästa tillgängliga pris.

 4. 4. Kunder som handlar CFDer

  Pris: Priset på ett kontrakt beräknas baserat på priset på det relevanta underliggande finansiella instrumentet. Företaget kommer att erbjuda två priser för alla CFDer: det högre priset (köp) till vilket kunden kan köpa (lång position) CFDen och det lägre priset (sälj) till vilket kunden kan sälja (kort position) CFDen. Kollektivt kallas KÖP och SÄLJ priserna för företagets priser och kan hittas på företagets handelsplattform.

  Spridningen är skillnaden mellan det lägre och det högre priset av en CFD.

  Priser kommer att erhållas från respekterade tredje partens prismatare och tillhandahålls av företagets genomförande plats (se nedan). Priser uppdateras så ofta teknologi- och kommunikationsbegränsningar tillåter.

  Företaget försäkrar att kunden kommer att få det bästa priset genom att garantera att beräkningen av citerat pris görs med hänvisning och jämförelse till en rad underliggande leverantörer och datakällor. Företaget försäkrar dessutom att man kommer övervaka genomförande plats(er) kontinuerligt och granska prestandan årligen för att bekräfta att relevanta och konkurrenskraftiga priser erbjuds.

  Observera att trots rimliga åtgärder vidtas för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder kan företaget inte garantera vid genomförandet av ordrarna att de erbjudna priserna kommer att vara mer gynnsamma än priser som erbjuds någon annanstans.

  Under vissa handelsförhållanden bör kunden observera att det kan vara omöjligt att genomföra en order för det önskade priset. I sådana fall förbehåller sig företaget rätten att genomföra ordern till första tillgängliga pris. Sådant kan inträffa under tider med hög volatilitet på marknaden och prisfluktuationer, t.ex. när priset på en tillgång stiger eller sjunker under en handelsperiod i en sådan utsträckning att handeln enligt reglerna för den relevanta börsen upphävs eller begränsas.

  Kostnader: I de flesta fall tillämpas en skiftande spridning och kunderna betalar inga andra avgifter eller provisioner. För vissa finansiella instrument är spridningen dynamisk och kan ta hänsyn till faktorer som likviditeten i externa marknader för underliggande finansiella instrument och konkurrerande priser.

  Under vissa omständigheter (såsom ökad volatilitet eller illikviditet i förhållande till den underliggande marknaden) förbehåller sig företaget rätten att ändra spridningarna som erbjuds.

  Under andra omständigheter kan kunden debiteras över natten premier och justeringar gjorda för utdelning och andra företagsåtgärder.

  Företaget förbehåller sig rätten att, när som helst, tillämpa sådana avgifter i framtiden utan förvarning till kunden. Sådant meddelande kan sändas personligen till kunden och/eller publiceras på företagets webbsida under allmänna avgifter. Om företaget vid något tillfälle bestämmer sig för att inte ta ut några avgifter betyder inte det att företaget avstår sig sina rättigheter att tillämpa dem i framtiden.

  Genomförandets hastighet: Företaget genomför inte kundens ordrar som huvudansvarig till huvudansvarig mot kunden, t.ex. att företaget inte är genomförande platsen (som beskrivs i kommissionens direktiv 2006/73/EC om genomförande av MiFID) för genomförande av kundens order. Företaget arrangerar genomförande av kunders ordrar med genomförande plats (se nedan).

  Företaget strävar att erbjuda genomföranden i hög hastighet men under vissa omständigheter, till exempel vid låg internethastighet eller marknadsvolatilitet, representerar kanske inte det noterade priset det underliggande marknadspriset och kan leda till att kunden placerar sin order med en försening som kan leda till att ordern genomförs till ett bättre eller sämre pris än det som erbjuds av företaget.

  Sannolikhet av genomförande: Företaget arrangerar för genomförande av kundordrar med genomförande plats, därför kan genomförande vara svårt ibland. Sannolikhet av genomförande beror på tillgänglighet av priser hos genomförande plats(er). I vissa situationer kan det vara omöjligt att arrangera en order för genomförande under onormala förhållanden. Detta kan förekomma, men är inte begränsat till, följande exempel: över natten, under nyhetsstunder, öppnandet av handelssessioner, volatila marknader (då priser kan väsentligt röra sig upp eller ned och ifrån angivna priser), vid snabba prissvängningar, då det inte finns tillräcklig likviditet för genomförande av den specifika volymen till det angivna priset eller när en force majeure händelse har skett.

  Om företaget inte kan genomföra en order i relation till pris eller volym eller för någon annan anledning ska ordern genomföras till första tillgängliga pris eller inte genomförd alls. Observera dessutom att företaget har rättigheten att när som helst och på eget gottfinnande, utan förvarning eller förklaring till kunden, neka eller vägra att överföra eller arrangera genomförandet av vilken order eller begäran som helst från kunden under förhållanden som beskrivs i villkoren.

  Företaget accepterar inga ordrar utanför marknadens öppettimmar för det underliggande finansiella instrumentet.

  Sannolikhet för uppgörelse: Företaget ska fortgå till uppgörelse av alla transaktioner efter genomförande av sådana transaktioner. CFDer som tillhandahålls av företaget involverar inte leverans av underliggande tillgång så de uppgörs inte fysiskt som till exempel när kunden köper aktier. Alla CFDer betalas ut i kontanter.

  Företaget ska fortgå till uppgörelse av alla transaktioner efter genomförande och/eller utgångstiden för den specifika transaktionen.

  Orderns storlek: Alla ordrar placeras i penningvärde. Kunden kan placera ordrar så länge de har tillräckligt mycket medel på sitt IQ Options handelskonto. Den minsta möjliga ordern kan variera beroende på CFD. Var god hänvisa till företagets handelsplattform för minsta så väl som största värdet på ordrar för individuella CFDer.

  Om kunden vill genomföra en stor order kan priserna ibland bli mindre gynnsamma. Företaget förbehåller sig rätten att avböja ordrar om storleken är stor och inte kan fyllas av företaget.

  Marknadspåverkan: Vissa faktorer kan snabbt påverka priset på det underliggande instrumentet/produkten från vilket företagets angivna pris härrör och kan även påverka andra faktorer som anges här. Företaget kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder.

  Företaget anser inte att listan ovan är uttömmande och ovanstående faktorers ordning ska inte betraktas som en prioriteringsfaktor.

  Olika sorters CFDer: Företaget erbjuder följande sorters CFDer på sin plattform:

  • Klassiska optioner: CFDer i optioner
  • Forex: CFDer i valutapar (FX)

  Typer av ordrar: Kunden kan ge instruktionen att genomföra eller initiera handel med företaget genom:

  • Marknadsorder: där kunden ger instruktioner att omedelbart köpa eller sälja till bästa tillgängliga pris.

  • Begränsad order: där kunden ger instruktioner att genomföra en påbörjad handel till ett specifikt pris som för närvarande inte är tillgänglig på marknaden men kan bli det i framtiden. Om den begränsade ordern inte utlöses ska den förbli i systemet till ett senare datum eller tills kunden avbryter eller ändrar den.

  • Stopp-Loss: där kunden ger instruktioner att stänga en existerande position när marknaden når stopp-loss priset. När priset når stopp-loss priset blir ordern en marknadsorder. Om stopp-loss ordern inte utlöses ska den förbli i systemet till ett senare datum eller tills kunden avbryter eller ändrar den.

  • Take profit: används av kunden för att säkra vinster. När marknaden når "take profit-priset" utlöses ordern och behandlas som "begränsad order". Om "take profit ordern" inte utlöses ska den förbli i systemet till ett senare datum eller tills kunden avbryter eller ändrar den.

  OBS: För CFDer ska Stopp, Stopp-loss, begränsade och take-profit ordrar placeras minsta antal pips bort från det aktuella marknadspriset för att de ska vara giltiga. Dessa ordrar kommer att tas bort automatiskt om placerade på nuvarande köp-sälj spridningen.

 5. 5. Genomförande praxis i CFDer

  Glidning: Du varnas om att glidning kan ske vid handel i CFDer. Glidning är skillnaden mellan det förväntade priset på en order och priset som ordern faktiskt genomförts på. I vissa situationer är kanske inte det specifika priset som getts till en kund inte tillgängligt när ordern genomförs. Därför kommer ordern att genomföras nära till eller några pips ifrån kundens begärda pris.

  Glidning kan ske vid låg likviditet eller hög volatilitet (t.ex. efter finansiella händelser eller vid stora nyheter) och är normalt inom handel i CFDer. Glidning kan även ske över natten och när marknaden öppnas.

  Hävstång: CFD-handel tillåter kunden att handla på marknaderna genom att betala endast ett litet belopp av det totala handelspriset. Detta betyder att en relativt liten marknadsrörelse kan leda till en proportionellt större rörelse i värdet på kundens position. Företaget tillämpar en standard hävstång på 1:50 för alla kunder i linje med relevant lagstiftning.

  Det ska noteras att företaget kan erbjuda högre hävstänger till kunder som det anser ha nödvändig kunskap, erfarenhet och förståelse om de höga riskerna involverade med att handla med hävstång. Restriktioner för hävstänger kan tillämpas till vissa instrument och/eller jurisdiktioner.

  Margin Call: Marginalnivån är det minsta beloppet kunden behöver för att upprätthålla en öppen position. Om kapitalet hamnar under minsta beloppet kommer företaget att automatiskt genomföra en margin call trade och stänga alla öppna positioner.

  Aktie split - normal aktie split: Eftersom det inte blir någon påverkan på företagets marknadskapitalisering kommer företaget att återspegla kundens aktuella aktie position genom att använda det offentliga split-förhållandet.

  Aktie split - omvänd aktie split: Eftersom det inte blir någon påverkan på företagets marknadskapitalisering kommer företaget att justera kundens aktieposition genom att använda det nya aktiepriset.

  Fraktionella aktiejusteringar: Om ett företags företagsaktioner leder till en fraktionell position kan den fraktionella delen representeras som en kontantjustering oberoende av handlingen för den icke-fraktionella positionen. Justeringsvärdet kommer att vara lika mycket som den fraktionella positionen multiplicerat med det justerade stängningspriset för dagen innan utgångsdatumet.

  Företaget tilldelar följande viktnivå på de bästa genomföringsfaktorerna:

  | Bästa genomföringsfaktor | Viktnivå |
  | Pris | Högt |
  | Kostnader | Höga |
  | Hastighet på genomförande | Hög |
  | Sannolikhet för genmförande | Hög |
  | Sannolikhet för uppgörelse | Medium |
  | Orderns storlek | Medium |
  | Marknadspåverkan | Medium |

 6. 6. Genomförande platser

  Med tillämpning av bestämmelserna om bästa genomförande ska "genomförande plats" betyda den reglerade marknaden, multilaterala handelsanläggningar (MTF), systematiska internhandlare (SI), marknadsmäklare, likviditetsleverantörer eller andra enheter som underlättar handel av finansiella instrument. Företaget agerar som ett ombud på kundens vägnar i syfte att överföra ordrar för genomförande. En lista på mellanhänder (tredje partens mäklare) som används av företaget för utförande av kundordrar för varje finansiellt instrument klass hittas nedan:

  Iqoption Liquidity Ltd

  Företaget förbehåller sig rätten att använda genomförande platser där det anses lämpligt i enlighet med genomförandepolicyn och kan lägga till eller ta bort genomförande platser från listan.

  Kunden bekräftar att de transaktioner som redovisas i företagets finansiella instrument inte genomförs på en erkänd börs.

 7. 7. Specifika kundinstruktioner

  Om kunden ger företaget specifika instruktioner om utförandet av en order ska företaget genomföra ordern i enlighet med den specifika instruktionen och fortsätta att vidta alla rimliga steg för att uppnå bästa möjliga resultat. Det bör noteras att specifika instruktioner kan hindra företaget från att följa denna policy.

  Om kundens instruktion endast avser en del av ordern fortsätter företaget att tillämpa sin genomförandepolicy på de delar av ordern som inte omfattas av den specifika instruktionen.

 8. 8. Handelstider

  Fullständiga uppgifter om handelstiderna i förhållande till specifika finansiella instrument finns tillgängliga på handelsplattformen.

 9. 9. Mottagning och överföring av ordrar

  Med förbehåll för specifika instruktioner från kunden (enligt ovanstående punkt) kan företaget överföra en order som den mottar från kunden till en tillhörande enhet för genomförande, såsom en tredje parts mäklare. I sådana fall ska företaget agera i kundens bästa intressen och följa ovannämnda "bästa genomföringsfaktorer och kriterier".

  Företaget kommer regelbundet att granska sitt val av tredje partens mäklare för att säkerställa att mäklaren har en genomförande kapacitet och genomförandepolicy som gör det möjligt för företaget att uppfylla alla sina bästa krav på genomförande. På begäran kan kunden få en fullständig lista på tredje partens mäklare.

 10. 10. Övervaka och granska

  Företaget kommer regelbundet att övervaka effektiviteten av denna policy och genomförandekvaliteten för procedurerna som förklaras i denna policy, utföra eventuella ändringar där det är lämpligt och se till att de överensstämmer med alla tillämpliga lagkrav.

  Som del av övervakningsprocessen kommer företaget att överväga följande:

  • Genomförande plats: Företaget säkerställer den löpande granskningen av genomförande plats för att bland annat visa att platsen är solvent med tillräcklig kapitaltäckning. Granskning av genomförande plats prestanda utförs minst en gång per år.
  • Avstämning på handel: Eftersom företaget mottar och överför ordrar till sin genomförande plats är det företagets ansvar att försäkra att dessa ordrar genomförs i enlighet med denna policy. Företaget övervakar alla bästa genomförande faktorer genom flertalet interna kontroller och procedurer.
  • Pris: Företaget har upprättat säkra arrangemang, kontroller och procedurer i samband med övervakning av prismatning genom att jämföra priser kunderna erbjuds med de priser som erbjuds av inmatningsleverantörerna och tillförlitliga datakällor på marknaden. Avvikelser från priser undersöks vidare.

  Dessutom kommer företaget att granska denna policy minst en gång per år och meddela sina kunder om väsentliga ändringar (inklusive ändringar i de utvalda genomförande platserna och tredje partens mäklare). På begäran kommer företaget att visa för sina kunder att det har genomfört sina ordrar i enlighet med sin order genomförande policy.

 11. 11. Kundens samtycke

  Företaget måste få kundens samtycke till denna policy innan de etablerar en affärsrelation.

  Kunden ska anses ha gett samtycke till order genomförande policyn som verkställs genom att acceptera avtalet eller genom en transaktion efter att ha fått bekräftelse på att kunden har mottagit eventuell ändring på order genomförande policyn.

order-execution-policy.pdf
Ladda Ner
Lösenordet har återställts och din nya information har skickats till din e-post
Stänga
 • Logga in
 • Registrera
Förnamn
Efternamn
E-mail
Lösenord
(2) tvåstegsverifiering
Använd enheten för att kunna logga in på ditt konto
Ange verifieringskoden
Ett textmeddelande med en verifieringskod har precis sänts till
Ange den sex-siffriga koden
Du kan skicka koden i:
Har du inte fått koden ännu?
Återsänd koden
Inloggning misslyckades
Du kan gå in i:
E-mail