Handla nu

Orderutförande politik

Efter genomförandet av direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) och i enlighet med bestämmelserna i Financial Services och aktiviteter och de reglerade marknads lagar från 2012 (L'144 (I), 2007), IQ Option Europe Ltd (nedan kallat "Bolaget") krävts för att etablera och ge sina kunder och potentiella kunder en orderutförande kallad Policy (nedan kallad "Policy") och vidtagit alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat (eller "bästa möjliga utförande") för kundens räkning.

 1. 1 . Tillämpningsområde

  Orderutförande policy för bolaget gäller både detaljhandel och professionella kunder, när de tillhandahåller tjänster för mottagning och sändning av kundorder i förhållande till finansiella instrument.

  Denna policy säkerställer att bolagets skyldighet att utföra order på villkor som är mest fördelaktiga för klienter.

 2. 2 . Bästa utförande Faktorer och kriterier

  När du tar emot och sänder kundorder för utförande till tredjeparts, tar bolaget hänsyn till följande "Execution Factors" (Verkställande faktorer), i syfte att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder:

  • Pris
  • Kostnader
  • Hastighet och sannolikheten för utförande och avveckling
  • Storlek och natur
  • Marknadsläget och variationer
  • Andra övervägande av intresse för utförandet av ordern.

Pris och kostnader kommer vanligtvis vara av hög relativitet för betydelse att få bästa möjliga resultat.

 Men i vissa fall, hänvisning till "Execution kriterier" kan lämpligen avgöra att utförandet Faktorer har större betydelse för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden. Bolaget ska fastställa den relativa betydelsen av genomförandet faktorer med hänsyn till egenskaperna hos de följande Execution Kriterier: 
 1. Kunden, inklusive kategorisering av klienten som detaljhandeln eller professionell
 2. Kundens order
 3. De finansiella instrument som är omfattas av detta beslut, och
 4. De handelsplatser som ordern kan skickas till.

  För icke-professionella kunder skall bästa möjliga resultat fastställas med hänsyn till den totala ersättningen, vilket motsvarar priset på det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförandet, som skall omfatta alla kostnader av kunden som är direkt relaterade till genomförandet av ordning och alla andra avgifter som betalats till tredjepartser som är involverade i utförandet av ordern.

 5. 3 . Handelsplatser

  "Handelsplatser" är platser (med eller utan en fysisk närvaro) som reglerade marknader, multilaterala handelsplattformar, systematiska internhandlare, marknadsgaranter, likviditetsgarant eller någon annan enhet som underlättar handel med finansiella instrument. I syfte att överföra order för utförande, fungerar företaget som en agent på uppdrag av klienten. En lista över mellanhänder (tredjepartss mäklare) används av företaget för att utföra kundorder i förhållande till varje klass av finansiella instrument återfinns nedan:

  Godkända Förmedlare:

  • Iqoption Liquidity Ltd

   Bolaget förbehåller sig rätten att använda handelsplatser när så bedöms lämpligt i enlighet med riktlinjerna för utförande och kan lägga till eller ta bort handelsplatser från listan. Välja en handelsplats

   Under förutsättning att vederbörlig hänsyn tas till de värkställande kriterier och exekverings faktorer som anges ovan, där det finns mer än en konkurrerande handelsplats att utföra en order för ett finansiellt instrument, skall bolaget bedöma och jämföra resultaten för kunden som skulle uppnås genom att utföra ordern på vart och ett av de handelsplatser.

 6. 4 . Specifika instruktioner

  Om kunden ger specifika instruktioner om utförandet av en Order ska bolaget utföra ordern i enlighet med det specifika instruktionerna som givits. Om kundens instruktion endast avser att vara en del av beslutet, kommer bolaget att fortsätta att tillämpa sin orderutförande policy till de aspekter av förordningen som inte täcks av specifika instruktioner.

 7. 5 . Mottagning och vidarebefordran av order

  Med förbehåll för eventuella särskilda instruktioner från Kunden (enligt ovanstående stycke) kan bolaget sända en order den tar emot från klienten till en tillhörande enhet, såsom en tredjeparts mäklare, för utförande. På så sätt ska bolaget agera i kundens bästa intresse och kommer att följa "bästa möjliga utförande Faktorer och kriterier" ovan.

  Företaget kommer regelbundet att granska sitt val av tredjeparts mäklare för att säkerställa att den tredjepartsens mäklare har ett arrangemang av utförande och riktlinjer som gör det möjligt för företaget att uppfylla alla sina bästa krav utförande. En komplett lista av tredjeparts mäklare kan ges till kunden på begäran.

 8. 6 . Övervaka och granska

  Bolaget kommer också att övervaka regelbundet effektivitet denna policy och kvaliteten på utförandet av de förfaranden som beskrivs i denna policy, att göra några ändringar i förekommande fall. Dessutom kommer bolaget omdöme om denna policy minst en gång per år och kommer att meddela sina kunder om väsentliga förändringar (inklusive förändringar valda handelsplatser och tredjeparts mäklare). På begäran kommer bolaget visa sina kunder att de har verkställt deras order helt i enlighet med sitt beslut i den verkställande policyn.

 9. 7 . Klientens Samtycke

  Vid upprättande av en affärsrelation med kunden, är det någonting bolaget krävs på för att få kundens medgivande till denna policy.

  Kunden skall anses ha gett sitt samtycke till orderutförande policyn, som gäller från tid till annan, genom att acceptera detta avtal eller genom att åstadkomma en transaktion efter mottagandet av meddelandet om eventuella ändringar av orderutförande policy.

order-execution-policy.pdf
Ladda Ner
Lösenordet har återställts och din nya information har skickats till din e-post
Stänga
 • Logga in
 • Registrera
Förnamn
Efternamn
E-mail
Lösenord
(2) tvåstegsverifiering
Använd enheten för att kunna logga in på ditt konto
Ange verifieringskoden
Ett textmeddelande med en verifieringskod har precis sänts till
Ange den sex-siffriga koden
Du kan skicka koden i:
Har du inte fått koden ännu?
Återsänd koden
Inloggning misslyckades
Du kan gå in i:
E-mail
Kundsupport
Chatta med en operatör
+44 2033187173
telefonsupport
Varje dag, dygnet runt
+44 2033187173