Ersättningsfonden för investerare

IQ Option Europe Ltd (nedan kallat "Bolaget") är en medlem av Ersättningsfonden för investerare (nedan kallad "fonden").
Syftet med fonden är att säkra fordringar täckta kunder mot medlemmar i fonden genom betalning av ersättning för sina fordringar som härrör från misslyckandet av en medlem i fonden att uppfylla sina skyldigheter. Underlåtenhet av bolaget att fullgöra sina skyldigheter kan leda till antingen

 • (A) dess oförmåga att återvända medel till sina täckta kunder gentemot dem eller med de medel som tillhör dem, men innehas av bolaget, direkt eller indirekt, i samband med tillhandahållande av tjänster som omfattas, eller
 • (B) dess oförmåga att återvända medel till sina kunder som omfattas av de finansiella instrument som tillhör dem och som bolaget innehar eller kontroller i sina räkenskaper på uppdrag av kunder.

 • 1. Tjänster som omfattas

Tjänster som omfattas är investerings- och sidotjänster som anges på bolagets licens (247/14) som utfärdats av Cypern Securities and Exchange Commission.

Investment Services:

 • Mottagande och vidarebefordran av order beträffande ett eller flera finansiella instrument
 • Utförande av order för kunds räkning

Stödtjänster:

 • Förvaring och handhavande av finansiella instrument, bland annat värdepappersförvaring och liknande tjänster.
 • Kredit eller lån eller flera finansiella instrument, när det företag som ger krediten eller lånet deltar i transaktionen.
 • Valutatjänster om dessa har samband med tillhandahållandet av investeringstjänster.

I följande finansiella instrument:

 1. Överlåtbara värdepapper.
 2. Penningmarknadsinstrument.
 3. Andelar i fondföretag.
 4. Optioner, terminskontrakt, swappar, ränteterminer och alla andra derivatkontrakt som avser värdepapper, valutor, räntor eller avkastningar, eller andra derivatinstrument, finansiella index eller finansiella mått som kan avvecklas fysiskt eller kontant.
 5. Optioner, terminskontrakt, swappar, ränteterminer och alla andra derivatkontrakt som avser råvaror, som måste avvecklas kontant eller kan avvecklas kontant på en av parterna (på annat sätt än på grund av en standard eller annat avslutande händelse).
 6. optioner, terminer, swappar och varje annat derivatkontrakt som avser råvaror som kan avvecklas fysiskt förutsatt att de handlas på en reglerad marknad och / eller en MTF-plattform.
 7. Optioner, terminskontrakt, swappar, terminer och varje annat derivatkontrakt som avser råvaror, som kan avvecklas fysiskt inte annat anges i punkt 6 i del III i lagen och som inte är för kommersiella ändamål, som anses ha egenskaper som andra derivat till finansiella instrument, med beaktande av huruvida bland annat de om clearing och avveckling sker via erkända system för clearing eller är föremål för regelmässiga marginalsäkerhetskrav.
 8. Derivatinstrument för överföring av kreditrisk.
 9. Finansiella kontrakt avseende prisdifferenser.
 10. Optioner, terminer, swappar, ränteterminer och alla andra derivatkontrakt som avser klimatvariationer, fraktavgifter, utsläppsrätter eller inflationstakten eller någon annan officiell ekonomisk statistik, som måste avvecklas kontant eller kan avvecklas kontant på möjligheten att en av parterna (på annat sätt än på grund av en standard eller annat avslutande händelse), liksom alla andra derivatkontrakt som avser tillgångar, rättigheter, skyldigheter, index och åtgärder som inte tidigare omnämnts i denna del, som har de egenskaper som andra derivat finansiella instrument, med beaktande av huruvida bland annat om de handlas på en reglerad marknad eller en MTF-plattform, om clearing och avveckling sker via erkända system för clearing eller är föremål för regelmässiga marginalsäkerhetskrav.

 11. 2. Täckta klienter

Täckta kunder är alla kunder i bolaget som inte ingår i följande kategorier av investerare:

 1. Institutionella och professionella investerare som:
    1. Värdepappersföretag (IF)
    2. Juridiska personer i samband med bolaget och, i allmänhet, som hör till samma koncern som bolaget
    3. Bankerna
    4. Samarbets kreditinstitut
    5. Försäkringsbolagen
    6. Kollektiva investeringar organisationer i överlåtbara värdepapper och deras förvaltningsbolag
    7. Socialförsäkrings institutioner och fonder
    8. Investerare som kännetecknas av bolaget som professionella
  
 2. Stater och överstatliga organisationer.
 3. Central, federala, förbunds, regionala och lokala myndigheter.
 4. Företag som är förknippade med bolaget.
 5. Managerial och administrativ personal i bolaget
 6. Aktieägare i bolaget, vars deltagande direkt eller indirekt av kapitalet i bolaget uppgår till minst 5% av aktiekapitalet, eller dess partner som är personligen ansvarig för de skyldigheter som bolaget, liksom personer som ansvarar för genomförande av finansiell revision av bolaget, såsom dess kvalificerade revisorer.
 7. Investerare som har företag i samband med bolaget och i allmänhet, av den grupp av företag som bolaget tillhör, positioner eller arbetsuppgifter som motsvarar de som anges i punkterna 5 och 6 ovan.
 8. Andra släktingar och makar till de personer som anges i punkterna 5, 6 och 7, samt tredje part som agerar för deras räkning av dessa personer.
 9. Investerare vars fordran härrör från transaktioner som involverar personer som har dömts för ett brott för dessa transaktioner, i enlighet med den döljande undersökning och förverkande av intäkter från brottslig verksamhet Act 1996 i ändrad lydelse.
 10. Investerare-klienter i bolaget som ansvarar för fakta som hänför sig till företag som har orsakat sina ekonomiska svårigheter eller har bidragit till den försämring av sin ekonomiska situation eller som har nytta av dessa fakta.
 11. Investerare i form av ett företag, som på grund av sin storlek, inte är tillåtet att göra en balansräkning i sammandrag i enlighet med bolagsrätt eller en motsvarande lag i en medlemsstat i Europeiska unionen.

 12. 3. Syftet med fonden

Syftet med fonden är att säkra fordringar som omfattas klienter mot medlemmar i fonden (dvs. IQ Option Europe Ltd) genom att tillhandahålla ersättning för sina fordringar, som härrör från tjänster som omfattas, så länge som det har konstaterats att det finns fel i bolaget att uppfylla sina skyldigheter

 1. 4. Förfarande för att initiera ersättning

Fonden inleder förfarandet ersättning när åtminstone en av följande omständigheter är uppfyllda:

 1. Cypern Securities and Exchange Commission har fastställt genom beslut att Bolaget inte kan uppfylla sina skyldigheter enligt sina investerare-kundernas krav, i samband med de tjänster som omfattas det har gett, så länge som en sådan oförmåga är direkt relaterad till den bolagets finansiella ställning som har någon realistisk möjlighet till förbättring inom en snar framtid, eller
 2. En rättslig myndighet har, på rimliga skäl som direkt sammanhänger med de ekonomiska förhållanden i bolaget, utfärdat en dom, som har effekten att suspendera investerares möjlighet att anmäla fordringar mot den.

Förutsättningarna ovan antas ha uppfyllts i:

 1. Om bolaget lämnar till fonden eller till Cypern Securities and Exchange Commission ett skriftligt uttalande om sin underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter gentemot sina kunder;
 2. Om bolaget lämnar in en ansökan om likvidation i enlighet med bestämmelserna i del V i bolagsrätt;
 3. Om Cypern Securities and Exchange Commission har återkallats eller tillfälligt bolagets tillstånd att tillhandahålla investeringstjänster och konstaterar att bolaget inte förväntas vara i stånd att uppfylla sina skyldigheter gentemot sina kunder inom en snar framtid, av skäl som inte gör det avser en tillfällig brist på likviditet som kan behandlas omedelbart.

Efter beslutet att inleda ersättning betalningsprocessen i enlighet med punkterna (4.1) eller (4.2) ovan, offentliggör fonden i minst tre rikstäckande dagstidningar en inbjudan till de täckta kunder att göra sina fordringar mot bolaget till följd av tjänster som omfattas, utse förfarandet för inlämning av ansökningar, tidsfristen för inlämnande och deras innehåll.

Publikationen innehåller minst:

 1. Namn och adress på huvudkontoret för medlem i fonden, till vilken den täckta klientkompensationsprocessen har aktiverats genom fonden.
 2. Tidsfristen för inlämnande av ersättningsansökningar, som inte kan vara mindre än fem månader och mer än nio månader efter det senaste offentliggörandet
 3. Läget och adress för ansökningar
 4. Den adress där investerare kan informeras om det exakta innehållet i de ansökningar som lämnas in, och få relevanta från från fonden.

 5. 5 . Total Mängd av Betald Ersättning

Mängden ersättning för varje täckt kund beräknas i enlighet med de rättsliga och avtalsmässiga villkor som reglerar förhållandet mellan den täckta klienten med bolaget, med förbehåll för uppsättningen som använts för beräkning av kraven mellan den täckta klienten och bolaget.
Beräkningen av skulden ersättning härrör från summan av den totala styrkta fordringar av den täckta klienten mot bolaget, som härrör från alla omfattas tjänster som tillhandahålls av bolaget och oberoende av antalet konton som kunden är en mottagare, valuta och plats tillhandahållande av dessa tjänster. För närvarande är det högsta belopp varje sökande kan få som ersättning summan av 20.000 € (euro) .
För ytterligare information om fonden kontakta IQ optionens kontor eller kontor administrativa kommittén för fonden, på följande adress:
Administrativa kommittén för Investors ersättningsfonden för kunder av CIF och andra IF 32 Stasikratous Street, 4: e våningen
P.O. Box 24996 1306 Nicosia
Tel: 22875475
Fax nr .: + 357-22754675
e-post: investmentfirms@cysec.gov.cy

 
investor-compensation-fund.pdf
Ladda Ner
Lösenordet har återställts och din nya information har skickats till din e-post
Stänga
 • Logga in
 • Registrera
Förnamn
Efternamn
E-mail
Lösenord
(2) tvåstegsverifiering
Använd enheten för att kunna logga in på ditt konto
Ange verifieringskoden
Ett textmeddelande med en verifieringskod har precis sänts till
Ange den sex-siffriga koden
Du kan skicka koden i:
Har du inte fått koden ännu?
Återsänd koden
Inloggning misslyckades
Du kan gå in i:
E-mail