Handla nu

Strategi för intressekonflikter

Efter genomförandet av direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) och i enlighet med bestämmelserna i Financial Services och aktiviteter och reglerade marknads lagar från 2012 (L'144 (I) / 2007), har IQ Option Europe Ltd (nedan kallat "Bolaget") gjort allt som krävs för att etablera och ge sina kunder och potentiella kunder en strategi för intressekonflikter (hädanefter kallat "Policy") och vidtagit alla rimliga åtgärder för att genomföra effektiva förfaranden för identifiering, förebyggande och hantering av intressekonflikter.

 1. 1 . Tillämpningsområde

  Denna policy gäller för alla investerings- och sidotjänster som tillhandahålls av företaget och syftar till att identifiera och förebygga intressekonflikter mellan bolaget och dess kunder eller mellan en kund och en annan kund. Det gäller för alla chefer, anställda och någon person som direkt eller indirekt är kopplade till bolaget.
  Denna policy beskriver hur:

  1. Bolaget kommer att identifiera omständigheter som kan ge upphov till intressekonflikter som medför en betydande risk för skador för sina kunders intressen.
  2. Bolaget har upprättat, genomfört och upprätthållit lämpliga förfaranden för att hantera dessa konflikter
 2. 2 . Identifiering av intressekonflikter

För att identifiera eventuella intressekonflikter som kan uppstå, anser bolaget att om bolaget eller någon relevant person eller en person som är direkt eller indirekt kopplade till den i samband med tillhandahållande av investerings- och sidotjänster eller en kombination av dessa:

 * är sannolikt att göra en ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på bekostnad av kunden, 
 * har ett intresse av resultatet av en tjänst som tillhandahålls till kunden eller av en transaktion som genomförs på uppdrag av kunden, som skiljer sig från kundens intresse att resultatet, 
 * har ett ekonomiskt eller annat skäl för att gynna intressen hos annan kund eller grupp av kunder över klientens intressen, 
 * bedriver samma verksamhet som kunden, och 
 * tar emot eller kommer att få, från en annan person än kunden, en uppmuntran i samband med en tjänst som tillhandahålls till kunden i form av pengar, varor eller tjänster andra än de vanliga provisioner eller avgift för tjänsten.
 1. 3 . Potentiella källor till intressekonflikter

  Med hänsyn till tjänster som företaget erbjuder, kan potentiell intressekonflikts omständigheter inkludera, men inte vara begränsade till:

  1. Bolaget, eller en relevant person får gåvor, inklusive icke-monetära incitament, som kan inflytande beteende på ett sätt som står i strid med intresset för Kunden av bolaget
  2. Company, eller en relevant person, kommer sannolikt att göra ekonomisk vinning eller undvika ekonomisk förlust på bekostnad av Kunden av bolaget
  3. Bolaget eller en relevant person har ett ekonomiskt eller annat skäl att gynna någon en klient för bolaget under intressen annan klient i bolaget.
 2. 4 .

  Hantering av intressekonflikter hos Bolagets interna policies, kontroller och rutiner för att hantera identifierade intressekonflikter inkluderar bland annat följande åtgärder:

  1. Tillämpningen av "vattentäta skott" som begränsar flödet av konfidentiell och insiderinformation inom företaget och fysisk separering av avdelningar,
  2. informationshinder, bolaget respekterar sekretessen för de uppgifter de får om sina kunder och driver ett "behöver veta" tillvägagångssätt. Tillgång till konfidentiell information begränsas till dem som har rätt krav på den information som överensstämmer med intresset av en klient i bolaget.
  3. Separat tillsyn och segregering av avdelningar / funktioner som tillhandahåller tjänster till kunder, vars intressen kan stå i konflikt med andra kunder eller med intressen i bolaget,
  4. Genomförandet av förfaranden för tillträde till elektroniska data så att de personer som deltar i varje avdelning har inte en direkt fysisk tillgång till register och information om föremålet för en annan avdelning och som inte anses nödvändiga för att utföra specifika arbeten,
  5. Borttagandet av någon direkt koppling mellan ersättning till relevanta personer som främst ägnar sig en verksamhet och ersättning till eller intäkter som genereras av olika relevanta personer som i huvudsak utför en annan verksamhet, där en intressekonflikt kan uppstå i samband med dessa verksamheter,
  6. Bolaget erbjuder inte, begära eller ta emot några andra än de incitament konturer avgifter eller provisioner
  7. förebyggande eller begränsning av någon person från att utöva olämpligt inflytande över det sätt på vilket en relevant person tillhandahåller investerings- eller sidotjänster eller aktiviteter, och
  8. tillämpningen av personliga konto hantera krav som gäller för relevanta personer i förhållande till sina egna investeringar.
 3. 5 . Utlämnande (Disclosure)

Om bolaget är medveten om en konflikt som kan uppstå, skall det lämna upplysning om den allmänna arten och / eller källorna till intressekonflikter till klienten innan företaget har rätt att tillhandahålla tjänster till honom eller henne.

Bolaget förbehåller sig rätten att granska denna policy när det anser det lämpligt. Mer information om denna policy kan lämnas på begäran.

conflict-of-interest-policy.pdf
Ladda Ner
Lösenordet har återställts och din nya information har skickats till din e-post
Stänga
 • Logga in
 • Registrera
Förnamn
Efternamn
E-mail
Lösenord
(2) tvåstegsverifiering
Använd enheten för att kunna logga in på ditt konto
Ange verifieringskoden
Ett textmeddelande med en verifieringskod har precis sänts till
Ange den sex-siffriga koden
Du kan skicka koden i:
Har du inte fått koden ännu?
Återsänd koden
Inloggning misslyckades
Du kan gå in i:
E-mail