Intressekonflikt policy

Efter genomförandet av direktivet om marknader i finansiella instrument (MiFID) och i enlighet med bestämmelserna i 2012 års lag om finansiella tjänster och verksamheter och reglerade marknader: L144(I)/2007 och direktivet om tillstånd och driftsvillkor för investeringsföretag på Cypern: 2012 års lag DI144-2007-01 (nedan kallad "lagen"), IQOption Europe Ltd ("företaget") är skyldig att upprätta och tillhandahålla sina kunder och potentiella kunder en intressekonflikt policy ("policyn") och vidta rimliga åtgärder för att genomföra effektiva rutiner för identifiering, förebyggande och hantering av intressekonflikter.

 1. 1. Tolkning av villkor

  I denna policy ska följande villkor, med undantag för vad sammanhanget annars kräver, ha följande innebörd:

  Företag: ska betyda IQOption Europe Ltd, ett investeringsbolag i Cypern med registreringsnummer HE327751, bildat enligt Cyperns lagar och reglerat av Cyperns värdepappers- och utbyteskommission (CySEC) med licensnummer 247/14 och registrerat kontor på Yiannis Nicolaides Business Center, Agiou Athanasiou Avenue 33, 4102, Agios Athanasios, Limassol, Cypern.

  Kund(er): ska inkludera alla företagets nuvarande och potentiella kunder, oavsett kategorisering.

  Intressekonflikter: innebär en situation där två parters angelägenheter eller mål är oförenliga, dvs. strider mot varandra. I enlighet med denna policy och i allmänhet anses intressekonflikter existera i situationer där företaget kan tjäna ekonomisk på tillhandahållande av investeringstjänster och/eller tillhörande tjänster (eller en kombination av dessa) som i sin tur är skadlig för en eller flera kunder.

  Incitament: innebär uppmuntran som övertygar eller leder någon att agera på ett visst sätt och/eller fatta särskilda beslut.

  Relevanta personer: ska omfatta direktörer, partners, chefer eller utsedda representanter, anställda, företagsledare (dotterbolag), juridiska eller fysiska personer som är involverade i tillhandahållandet av tjänster till bolaget, särskilt de som tillhandahåller tjänster enligt avtal om outsourcing , och alla andra relaterade parter.

 2. 2. Policyns syfte och omfattning

  Policyn beskriver företagets rutiner och tydligt identifierar omständigheter som kan ge upphov till intressekonflikter där företaget inte med rimlig säkerhet kan garantera att skaderisken för kundernas intressen kan förhindras.

  Policyn identifierar de möjliga typerna av intressekonflikter som uppstår när företaget tillhandahåller investerings- och tillhörande tjänster (eller båda i kombination) och vars existens kan skada en kunds intressen, liksom rutinerna för sådan identifiering och åtgärder som vidtas av företaget för att förhindra, hantera eller begränsa sådana konflikter.

  Policyn utges skriftligen och som lämpligt med tanke på företagets storlek, art, omfattning och komplexiteten av verksamheten

  Policyn omfattar företaget och dess styrelseledamöter, chefer, anställda, dotterbolag och andra personer som direkt eller indirekt är kopplade till företagets styre ("relevanta personer"), oavsett om de tillhandahåller investeringar eller tilläggstjänster eller investeringsverksamhet eller annat. Med minimikriterier tar företaget hänsyn till följande situationer:
  (a) Företaget och/eller alla relevanta personer kommer sannolikt att tjäna ekonomiskt, eller undvika ekonomisk förlust, på kundens bekostnad;
  (b) Företaget och/eller alla relevanta personer har ett intresse i resultatet av tjänsterna som tillhandahålls kunden eller transaktionen som sker på kundens vägnar, vilket skiljer sig från kundens intresse av resultatet;
  (c) Företaget och/eller relevanta personer har ett ekonomiskt eller annat skäl att gynna en annan kunds eller kundgrupps intressen över kundens intressen;
  (d) Företaget och/eller relevanta personer bedriver samma verksamhet som kunden;
  (e) Företaget och/eller relevanta personer tar emot, eller kommer att ta emot, från någon annan än kunden, ett incitament i samband med en tjänst som utförs på kundens vägnar i form av pengar, varor eller tjänster utöver tjänstens standard provision eller avgift.

  Dessutom tar företaget hänsyn till situationer och intressekonflikter som uppstår till följd av strukturen och verksamheten för andra medlemmar i gruppen och/eller relaterade parter.
  Policyn identifierar rutiner och åtgärder som företaget vidtar för att säkerställa att relevanta personer som bedriver olika affärsverksamheter vilka medför intressekonflikter (enligt ovan) utövar dessa aktiviteter på en oberoendenivå som är anpassad till företagets storlek och verksamhet och till väsentligheten av skaderisken för kundernas intressen.

  Policyns rutiner syftar till att:

  • Förebygga och kontrollera utbyte av information mellan relevanta personer som deltar i verksamheter som innebär risker för intressekonflikter där utbytet av sådan information kan skada en eller flera kunders intressen;
  • Separera tillsynen av relevanta personer vars huvudsakliga funktioner innebär att bedriva verksamhet på uppdrag av eller tillhandahåller tjänster till kunder vars intressen kan hamna i konflikt, eller som på annat sätt företräder olika intressen som kan hamna i konflikt, däribland företagets;
  • Ta bort alla direkta kopplingar mellan ersättningar till relevanta personer som främst ägnar sig av en aktivitet och ersättning eller intäkter därav, olika relevanta personer som främst ägnar sig av en annan aktivitet där en intressekonflikt kan uppstå i samband med dessa verksamheter;
  • Vidta åtgärder för att förhindra eller begränsa någon från att utöva olämpligt inflytande över på vilket sätt en relevant person utför investerings- eller sidotjänster eller aktiviteter;
  • Vidta åtgärder för att förhindra eller kontrollera samtidig eller följdriktig medverkan av en relevant person i separata investerings- eller sidotjänster eller aktiviteter där sådant engagemang kan påverka korrekt hantering av intressekonflikter.

  Om antagande eller praxis av något av ovanstående åtgärder/rutiner inte säkerställer en viss grad av självständighet antar företaget alternativa eller ytterligare åtgärder/rutiner som är nödvändiga och lämpliga för dessa ändamål.

 3. 3. Identifiering av potentiella källor för intressekonflikter

  Med hänsyn till de tjänster som företaget erbjuder kan potentiella källor till intressekonflikter uppstå till följd av:

  1. De investeringstjänster och/eller tillhörande tjänster (eller en kombination därav) som tillhandahålls av företaget till, åt och/eller på uppdrag av sina kunder:
   a. Matchningen av kundordrar för finansiella produkter/instrument (såsom kontrakt för skillnader(CFDer) och binära optioner) med en annan klient som därmed agerar för båda kunders räkning;
   b. Maximering av handelsvolymer för att öka mäklarprovisionerna, vilket kan direkt vara i konflikt med kundens intresse om intresset handlar om att minimera deras handelsvolym.
   c. Valet av en enda likviditetsgarant, som är en relaterad part, medan man försäkrar att bästa genomförande sker för huvudmännen;
   d. Alla andra incitament som erhållits eller beviljats av eller till tredje part i samband med investeringstjänster och/eller tillhörande tjänster (eller en kombination därav);

  2. Incitament, provisioner, ersättning, gåvor, osv.
   a. Prestationsbaserad ersättning och/eller incitament som beviljas eller betalas till anställda i företaget, av företaget, som kan påverka kunden negativt och stimulera aggressiv marknadsföringstaktik och upprepade telefonsamtal;
   b. Ersättningar och/eller incitament som beviljas eller betalas till tredje parter (dotterbolag eller företagsledare) baserat på hänvisning och on-boarding av nya kunder, vilket kan påverka kunden negativt och stimulera aggressiv marknadsföringstaktik och användning av vilseledande uppgifter.
   c. Ersättningar och/eller incitament som beviljas eller betalas till tredje parter som tillhandahåller tjänster enligt outsourcing avtal, om sådan ersättning stimulerar tillvägagångssätt som strider mot företagets kundintressen.

  3. Med hänsyn till företagets koncernstruktur, dess relaterade parter och outsourcade leverantörer, kan potentiella källor för intressekonflikter uppstå som resultat av:
   a. Att företaget agerar som agent för kunden i förhållande till transaktioner där en annan medlem i gruppen fungerar som huvudman och där intäkterna från huvudmannen genereras av förlusterna från kundens handel;
   b. En transaktion som genomförs i finansiella instrument för vilka företaget eller en annan medlem i gruppen kan dra nytta av en provision, avgift eller icke-monetär förmån som betalas på annat sätt än av kunden.
   c. Företaget kan ha ett indirekt intresse i en transaktion medan en annan medlem i gruppen har ett direkt intresse av samma transaktion, vilket kan leda till en potentiell konflikt med företagets skyldigheter till sina kunder.

  Det bör anmärkas att ovanstående scenarier inte nödvändigtvis ger upphov till "intressekonflikter" eller till någon väsentlig skada för kunden utan avslöjas av intresse för fullständig öppenhet. Ovanstående scenarier bör övervägas i samband med förfaranden och åtgärder som genomförs av företaget för att hantera eller begränsa dess inverkan.

 4. 4. Hantering av intressekonflikter

  I denna del av policyn beskrivs de åtgärder som företaget vidtar i allmänhet, liksom med avseende till ovanstående lista över identifierade potentiella intressekonflikter (i förekommande fall):

  Allmänna åtgärder:

  1. Företaget har en intern handbok för rutiner (IPM) som består av interna policyer, åtgärder, förfaranden och kontroller som skapats med hänsyn till företagets kundintressen. Handboken övervakas kontinuerligt och granskas för att säkerställa dess lämplighet och noggrannhet;
  2. Företaget har infört rutiner för anställning av personer som anses vara kunniga och kompetenta samt för anställdas utbildning.
  3. Företaget har rutiner för due diligence av tredje personer/outsourcade leverantörer för att säkerställa att de är behöriga att utföra tjänsterna som de tilldelats. Dessutom övervakas efterlevnadsfunktionen för att försäkra överensstämmelse med villkoren för tjänsteavtalet;
  4. Företaget har infört rutiner som reglerar tillgång till elektronisk data så att personer inom separata avdelningar inte har direkt fysisk tillgång till register och information om andra avdelningar och som inte anses nödvändiga för utförandet av specifikt arbete;
  5. Företaget har separat tillsyn och segregering av avdelningar/funktioner som tillhandahåller tjänster till kunder, vars intressen kan strida mot andra kunders eller företagets intressen;
  6. Företaget segregerar alla ansvarsområden som, om de utförs av en och samma anställd, kan ge upphov till en konflikt;
  7. Informationsbarriärer: Företaget respekterar konfidentiell information den får från och om sina kunder och bedriver en ’behöver veta’ strategi. Tillgång till konfidentiell information begränsas till dem som har ett lämpligt behov av information som överensstämmer med en kunds intresse.
  8. Företaget har tillämpat "kinesiska väggar" och fysisk separation av centrala avdelningar i syfte att begränsa flödet av konfidentiell och intern information inom företaget;
  9. Företaget förhindrar och begränsar personer från att utöva olämpligt inflytande över hur relevanta personer tillhandahåller investeringar, tillhörande tjänster eller aktiviteter;
  10. Inrättande av en intern efterlevnadsfunktion vars ansvar omfattar övervakning och rapportering av företagets förfaranden och policyer samt identifiering av potentiella intressekonflikter och rekommenderar dess förvaltningar/begränsningar. Efterlevnadsfunktionen ansvarar även för övervakningen av företaget i förhållande till dess styrande lagstiftning samt förhindrar missbruk av insiderinformation och marknadsmanipulation;
  11. Företaget har utsett en internrevisor för att säkerställa att lämpliga system och kontroller upprätthålls och korrekt rapporteras till företagets styrelse.
  12. Företaget har inrättat en "4-revisions" princip för att övervaka företagets aktiviteter;
  13. Företaget har rutiner för hantering av personliga konton tillämpliga för relevanta personer med hänsyn till deras egna investeringar. Enligt företagets regler begränsas personliga transaktioner och alla konton för relevanta personer/anställda inom företaget måste omedelbart identifieras till företagets efterlevnadsfunktion. Sådana transaktioner och konton övervakas sedan för att identifiera eventuella överträdelser av företagets regler inom detta område.

  Åtgärder med hänsyn till företagets investeringstjänster och/eller tillhörande tjänster:

  1. Kundordrar genomförs i enlighet med företagets policy för genomförande av ordrar, vilket kräver att företaget vidtar alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa handelsresultat för kunderna;
  2. Företaget ger ingen enskild kund eller kundgrupp någon förmånsbehandling och garanterar en rättvis behandling för alla kunder och deras ordrar;
  3. Företagets interna system genomför automatiskt kundernas ordrar/transaktioner i den ordning de mottages.

  Åtgärder med hänsyn till incitament, provisioner, ersättningar, gåvor, m.m.

  1. Ersättningspolicy för anställda Företaget, i enlighet med sin styrande lagstiftning, ersätter inte anställda (bonus) baserat på faktorer som kan skapa intressekonflikter hos kunder de kommunicerar med (om tillämpligt). Anställda ersätts baserat på prestanda indikatorer inom deras avdelningar, vilka är godkända av efterlevnadsfunktionen och styrelsen.

  2. Ersättning för partners: Företaget betalar sina partners (företagsagenter) baserat på kundtransaktioner (% provision), eftersom ersättning kan ge upphov till intressekonflikter som kan påverka kunden negativt och uppmuntra partners till aggressiv marknadsföringstaktik eller tillhandahållande av vilseledande uppgifter för att öka deras egen provision. För att begränsa denna risk försäkrar företaget följande:
   a. Partners har inte tillgång till kundinformation och har inte tillåtelse att kontakta företagets kunder när de öppnar ett handelskonto.
   b. Företaget förbjuder även sina partners att uppmuntra potentiella kunder att sätta in eller handla i större summor än de planerat.
   c. Företaget övervakar kontinuerligt alla partners kommunikationskällor för att försäkra att de uppfyller sina avtalsvillkor.
   d. Om företaget upptäcker att en partner använder sig av aggressiv marknadsföring stängs dennes konto.

  3. Företaget erbjuder, värvar eller accepterar inte några incitament annat än vad som är avgifter eller provisioner;

  4. Företaget tillåter inte sina anställa att ta emot några gåvor eller monetära förmåner alls som kan orsaka intressekonflikter. Gåvor av lågt värde kan accepteras om företaget har informerats och godkänt sådana gåvor (detta gäller inte monetära gåvor som pengar)

  Åtgärder i hänsyn till företagets gruppstruktur/outsourcade tjänsteleverantörer/relaterade parter:

  1. Företaget har etablerat sekretessavtal med alla relaterade parter, outsourcade tjänsteleverantörer och medlemmar i gruppen när det gäller kunders personuppgifter.

  2. Företaget kontrollerar informationen som delas mellan gruppens enheter, relaterade parter och outsourcade tjänsteleverantörer för att försäkra att kunders intressen inte skadas;

  3. Företaget har en juridisk konsult som upprätthåller ett register på alla betalningar som görs av relaterad part/outsourcad tjänsteleverantör och bedömer dem med hänsyn till konflikter som kan påverka kundens intressen negativt. I tillämpliga fall beskrivs dessa konflikter i denna policy tillsammans med förmildrande omständigheter som tillämpas för att säkerställa att eventuella incitament för felaktigheter undanröjs.

  4. Efterlevnadsfunktionen har övervakningsrutiner för tjänster som erbjuds av relaterade parter och outsourcade tjänsteleverantörer;

 5. 5. Offentliggörande och kundens godkännande

  Om företaget är medveten om en möjlig konflikt ska det avslöja den allmänna sorten och/eller källorna till intressekonflikter för kunden innan denne åtar sig att tillhandahålla honom tjänster.

  Företaget förbehåller sig rätten att granska denna policy när det anses lämpligt. Ytterligare information om denna policy kan begäras från compliance@iqoption.com

  Genom att godkänna företagets villkor accepterar kunden denna policy och informationen häri.

conflict-of-interest-policy.pdf
Ladda Ner
Lösenordet har återställts och din nya information har skickats till din e-post
Stänga
 • Logga in
 • Registrera
Förnamn
Efternamn
E-mail
Lösenord
(2) tvåstegsverifiering
Använd enheten för att kunna logga in på ditt konto
Ange verifieringskoden
Ett textmeddelande med en verifieringskod har precis sänts till
Ange den sex-siffriga koden
Du kan skicka koden i:
Har du inte fått koden ännu?
Återsänd koden
Inloggning misslyckades
Du kan gå in i:
E-mail