Kategoriseringen av kunder

Efter genomförandet av direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) och i enlighet med bestämmelserna i Financial Services och aktiviteter och reglerade marknads lagen för 2012 (L'144 (I) / 2007) (nedan kallad "lag"), IQ Option Europe Ltd (nedan kallat "Bolaget") krävs för att kategorisera kunder som antingen

 * Detaljhandeln
 * Professionell
 * Godkända motparter

Företaget är skyldig att göra detta så att när de utför affärer med Kunden är Kunden under förutsättning att nivån av information är förstådd, och att tjänster och skydd är lämpliga och i överensstämmelse med kundens kategorisering.
Alla kunder kommer att underrättas om sin kategorisering, på grundval av de uppgifter som finns hos bolaget. Om inget annat anges kommer alla kunder att behandlas av bolaget som privatkunder enligt MiFID.

1 . Kategoriserings Kriterier

Kriterierna innebär för att kategorisera kunder baserade på relevanta bestämmelser i lagen är följande:
(A) Retail kund : är en kund som varken är professionell eller godtagbar motpart,
(B) Professionell kund : är en kund som har tillräcklig erfarenhet, kunskap och expertis för att göra sina egna investeringsbeslut och korrekt bedömning av de risker han löper. Sådana Klienter måste falla under någon av följande kategorier:

 1. Enheter som krävs för att få tillstånd eller regleras för att arbeta på de finansiella marknaderna. Nedanstående förteckning bör anses omfatta alla auktoriserade enheter som sysslar med den verksamhet som de nämnda grupperna: Enheter som auktoriserats av en medlemsstat enligt ett EU direktivet, auktoriserats eller regleras av en medlemsstat utan hänvisning till ett sådant direktiv och auktoriserats eller regleras av en icke-medlemsstat:

  1. Kreditinstitut

  2. Värdepappersföretag

  3. Andra auktoriserade eller reglerade finansiella institut
  4. Försäkringsbolag
  5. System för kollektiva investeringar och deras förvaltningsbolags sådana system
  6. Pensionsfonder och förvaltningsbolags medel
  7. Råvaror och råvaruderivathandlare
  8. Lokaler
  9. Andra institutionella investerare
 2. Stora företag som uppfyller två av följande storlekskrav på en proportionell grund:
  1. uppskattad balans på minst EUR 20 miljoner,
  2. nettoomsättning åtminstone: EUR 40.000.000,
  3. kapitalbasen minst: EUR 2.000.000.
 3. De nationella och regionala myndigheter, offentliga organ för förvaltning av statsskulden, centralbanker, internationella och överstatliga institutioner som Världsbanken, Internationella valutafonden (IMF), Europeiska centralbanken (ECB), Europeiska investeringsbanken (EIB) och andra liknande internationella organisationer.
 4. Andra institutionella investerare vars huvudverksamhet är att investera i finansiella instrument, inklusive företag som ägnar sig värdepapperisering av tillgångar eller andra finansiella transaktioner

  (C) Godkända motparter : är någon av följande enheter som omfattas av kreditinstitutet eller en investering företag tillhandahåller tjänster av mottagande och vidarebefordran av order för kunds räkning och / eller utförande av order och / eller handel för egen räkning: CIF, andra Ifs, kreditinstitut, försäkringsföretag, fondföretag och deras förvaltningsbolag, pensionsfonder och deras förvaltning företag och andra finansiella institut som auktoriserats av en medlemsstat eller reglerats enligt gemenskapslagstiftningen eller den nationella lagstiftningen i en medlemsstat, företag undantas från tillämpningen av lagen i enlighet med punkterna (k) och (l) i första stycket (2) i avsnitt 3, nationella regeringar och deras motsvarande tjänstemän, inklusive offentliga organ som har hand om statsskuld, centralbanker och överstatliga organisationer.

2 . Begäran för byte av Kategorisering

Retail Kunder kan begära att kategoriseras och behandlas som Professionella kunder i vilket fall de kommer att ges en lägre skyddsnivå.

Professionella kunder kan begära att kategoriseras och behandlas som Retail kunder i vilket fall de kommer att ges en högre skyddsnivå.

Godkända motparter kan begära att kategoriseras och behandlas som antingen Retail eller Professionella kunder i vilket fall de kommer att ges en högre skyddsnivå.

Det kommer att noteras att bolaget kommer att bedöma specificerade kvantitativa och kvalitativa kriterier i enlighet med bestämmelserna i lagen och förändringen av kategoriseringar beroende helt på eget gottfinnande.

3 . Förfarande för ändring av Kategorisering

Kunder andra än de som anges i avsnitt 2 (B) kan begära att bli behandlad som Professionell under förutsättning att minst två av följande kriterier är uppfyllda:

 1. Kunden har genomfört transaktioner av betydande storlek, på den relevanta marknaden till ett genomsnittsfrekvens på 10 per kvartal under de föregående fyra kvartalen.
 2. Storleken på kundens portfölj av finansiella instrument, definierat som kontantdepositioner och finansiella instrument, överstiger 500000 euro
 3. Kunden arbetar eller har arbetat inom den finansiella sektorn under minst ett år i en befattning som kräver kunskap om transaktionerna eller planerade tjänster.

De kunder som avses ovan får avstå från skydd enligt de detaljerade uppförandereglerna endast om följande förfarande har följts:

 1. De måste skriftligen skriva till bolaget att de önskar behandlas som professionella kunder, antingen allmänt eller i fråga om en viss investeringstjänst eller transaktion, eller typ av transaktion eller produkt måste
 2. Företaget ger dem en tydlig skriftlig varning om vilket skydd och ersättning till investerare som de kan förlora
 3. De måste skriftligen förklara i ett separat dokument från avtalet, att de är medvetna om följderna av att detta skydd kan förloras.

Innan man beslutar att godta en begäran om undantag, måste bolaget vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att den kund som begär att bli behandlad som en professionell kund uppfyller alla relevanta krav som anges ovan.

När kunderna redan har klassificerats som professionella enligt kriterier och förfaranden som liknar ovanstående, är det inte avsikten att deras förhållande med bolaget skall påverkas av nya regler som antas i enlighet med lagen.

4 . Skyddet för deras kunder - privatkunder / Professional klienter / godtagbara motparter

Tt extra skydd som en icke-professionella kunder jämfört med en professionell kund, innefattar utan begränsning, följande:

 1. En professionell kund kommer att ges mer information och upplysningar med avseende på bolaget , dess tjänster och några investeringar, dess kostnader, provisioner och avgifter och skydd av kunders finansiella instrument och kundmedel.
 2. Enligt lagen skall bolaget begära en icke-professionell kund för att ge information om sin kunskap och erfarenhet inom investeringsområdet är relevant för den specifika typ av produkt eller tjänst som erbjuds så att möjliggöra för bolaget att bedöma om investerings tänkta tjänsten eller produkten är lämplig för klienten. I fall anser bolaget, på grundval av den mottagna informationen, att produkten eller tjänsten inte är passande för en icke-professionell kund, ska det varna kunden om detta.
  Bolaget ska ha rätt att anta att en professionell kund har nödvändig erfarenhet och kunskap för att förstå riskerna i samband med de särskilda investeringstjänster eller transaktioner, eller typer av transaktion eller produkt, för vilken kunden är klassificerad som en professionell klient. Därför, och till skillnad från situationen med en icke-professionell kund, bör bolaget i allmänhet inte behöver få ytterligare information från kunden när det gäller bedömningen av lämpligheten för dessa produkter och tjänster för vilka de har klassificerats som en professionell kund.
 3. När de utför order måste bolaget vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att en professionell kund order utförs en sådan för att uppnå vad som kallas "bästa möjliga utförande" av kundens order, är det för att uppnå bästa möjliga resultat för dess klienter.
  Där Bolaget utför en order på uppdrag av en professionell kund skall bästa möjliga resultat fastställas med hänsyn till den totala ersättningen, vilket motsvarar priset på det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförandet, som skall omfatta alla kostnader av kunden som är direkt relaterade till utförandet av ordern, däribland handelsplatsens avgifter, clearing- och avvecklingsavgifter och alla andra avgifter som betalats till tredje parter som är involverade i utförandet av ordern. När erbjuda professionella kunder med bästa möjliga utförande, är bolaget inte skyldig att prioritera de totala kostnaderna för transaktionen som är den viktigaste faktorn för att uppnå bästa möjliga utförande för dem.
 4. Företaget måste få från kunderna som är nödvändiga för att förstå de grundläggande fakta om kunden och ha en rimlig grund för att, med vederbörlig hänsyn till arten och omfattningen av den tjänst som tillhandahålls, att den specifika transaktion rekommenderas i samband med att tillhandahålla investeringsrådgivning, eller ingått i samband med tillhandahållandet av portföljförvaltningstjänsten uppfyller följande kriterier:

  1. Det uppfyller investeringsmålen för kunden i fråga,
  2. Det är så att kunden är finansiellt i stånd att ta en eventuell investeringsrisk som överensstämmer med hans eller hennes investeringsmål;
  3. Det är så att kunden har nödvändig erfarenhet och kunskap för att förstå riskerna med transaktionen eller förvaltningen av hans eller hennes portfölj.
   Om företaget tillhandahåller en investeringstjänst till en professionell kund skall det vara berättigat att anta att, i förhållande till de produkter, transaktioner och tjänster för vilka det är så klassificeras, har kunden nödvändig erfarenhet och kunskap för tillämpningen av punkt (4.4.3) ovan. Dessutom, under vissa omständigheter, bolaget skall ha rätt att anta att en professionell kund är finansiellt i stånd att bära alla investeringsrisker som är förenliga med sina investeringsmål.
 5. Bolaget kommer att ge en icke-professionell kund information om hans eller hennes utförande uppdrag i tid och med fler detaljer om innehållet.

 6. Bolaget kommer att informera en icke-professionell kund om bolagets ansvar i förhållande till eventuell solvens vårdnadshavaren där Kundens finansiella instrument hålls.
 7. Företaget kommer att informera icke-professionella kunder om bolagets jävsregler
 8. Bolaget kommer att informera icke-professionella kunder om bolagets klagomål & Klagomål politik
 9. Bolaget kommer att informera icke-professionella kunden om deras berättigande till täckning från investerings kompensations fonden.
 
client-categorisation.pdf
Ladda Ner
Lösenordet har återställts och din nya information har skickats till din e-post
Stänga
 • Logga in
 • Registrera
Förnamn
Efternamn
E-mail
Lösenord
(2) tvåstegsverifiering
Använd enheten för att kunna logga in på ditt konto
Ange verifieringskoden
Ett textmeddelande med en verifieringskod har precis sänts till
Ange den sex-siffriga koden
Du kan skicka koden i:
Har du inte fått koden ännu?
Återsänd koden
Inloggning misslyckades
Du kan gå in i:
E-mail